Hai - Hal - Ham - Han - Har - Hav -

Hoc - Hol - Hon -

Hub - HulHun -